Cégismertető

Vasúti Pályakapacitás-elosztó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény alapján jött létre 2004-ben. Vasúti társaságoktól független, országos hatáskörű szerv, melynek kizárólagos tulajdonosa a magyar állam. A tulajdonosi jogokat a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/U. § (2) bekezdése szerint a magyar állam nevében a közlekedéspolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

 

A Társaság mint Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet feladat-, felelősségi- és hatáskörét a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény , a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a nem független vasúti pályahálózat-működtető közötti jogviszonyról szóló 268/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet, a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól szóló 58/2015. (IX.30.) NFM rendelet, a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX.30.) NFM rendelet, valamint a vasúti teljesítményösztönző rendszer részletes szabályairól szóló 57/2015. (IX.30.) NFM rendelet állapítja meg. A vasúti pályakapacitás-elosztó  tevékenységet a Társaságon belül önálló szervezeti egység látja el, figyelemmel a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben meghatározott, a VPE Nonprofit Kft. szakmai tevékenységére és az ott meghatározott munkavállalóira, tisztségviselőire vonatkozó szakmai önállósági és összeférhetetlenségi kritériumokra.   

A VPE Nonprofit Kft. hatáskörébe tartozik a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/P. § (3) bekezdése alapján:

  • a vasúti pályahálózat kapacitásának elosztása, beleértve mind az egyes menetvonalak meghatározását, mind azok rendelkezésre állásának felmérését, mind pedig azok elosztását,
  • nem független pályahálózat-működtető esetén a nem független pályahálózat-működtető által működtetett vasúti pályahálózathoz történő hozzáférése költségeinek a meghatározása,
  • a Díjképzési Módszertan és a Díjszámítási Dokumentum megállapítása, illetőleg a hozzáférésre jogosult által fizetendő hálózat-hozzáférési díjak összegének meghatározása, valamint a díjak beszedése, amely szolgáltatás nem minősül adóköteles tevékenységnek, valamint
  • a nem független pályahálózat-működtető Hálózati Üzletszabályzatának kidolgozása.

A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint

  • vasúti árufuvarozási folyosók magyar szakaszainak kapacitás-elosztási feladatainak és a kapcsolódó feladatok ellátása.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti a veszélyes áruk bejelentésére szolgáló informatikai rendszer működtetése.

A VPE Nonprofit Kft. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/P. §-ában rögzített feladatainak ellátását a kiszámlázott hálózat-hozzáférési díjból származó, kormányrendelet által meghatározott mértékű megbízási díjból fedezi. A VPE –Kft. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/P. §-ában rögzített feladatainak ellátása kapcsán, őt megillető bevételeivel önállóan gazdálkodik, azok más célra nem vonhatók el.